เพิ่มเมนู orders ใน wplms

function warrior_profile_menu_on_top( $menu ){
	$menu['woo-orders'] = array(
		'icon' 			=> 'icon-meter',
		'label' 		=> 'Orders',
		'link' 			=> wc_get_page_permalink( 'myaccount' ).'orders/',
		'callback' 	=> false,
		'privacy' 	=> 'all',
	);
	return $menu;
}
add_filter( 'wplms_logged_in_top_menu', 'warrior_profile_menu_on_top' );