แสดงสลิปที่ลูกค้าทำการแจ้งโอนเงินผ่านทางฟอร์ม

แสดงสลิปที่ลูกค้าทำการแจ้งโอนเงินผ่านทางฟอร์ม

ทำงานร่วมกันกับ Seed Confirm

เอา code ไปวางเอาไว้ที่ functions.php นะครับ


// เพิ่ม column ใหม่ ชื่อ "สลิปชำระเงิน"
add_filter( 'manage_edit-shop_order_columns', 'i_am_add_new_order_column' );

function i_am_add_new_order_column( $columns ) {
	$columns['slip_paid'] = 'สลิปชำระเงิน';
	return $columns;
}

// แสดง สลิป ทำงานร่วนกันกับ Seed Confirm
add_action( 'manage_shop_order_posts_custom_column', 'i_am_display_slip_paid', 10, 2 );

function i_am_display_slip_paid( $column, $order_id ) {
	global $wpdb;
	if ( 'slip_paid' === $column ) {
		// ค้นหา seed confirm log
		$ids_db = $wpdb->get_results("SELECT post_id FROM {$wpdb->prefix}postmeta WHERE meta_key = 'seed-confirm-order' AND meta_value = '{$order_id}'");
		if(!empty($ids_db)){
			$post_id = $ids_db[0]->post_id;
			if($post_id){
				$seed_confirm_image = get_post_meta($post_id, 'seed-confirm-image', true);
				if($seed_confirm_image){
					printf('<a href="%s" target="_blank" style="display: block; text-align: center;">ดูสลิป</a>', $seed_confirm_image);
				}
			}
		}
	}
}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *